Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 15 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc phụ huynh