Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 02 tháng 06 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 11